Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Ex7 - La gestion de l'eau - Υδάτινος Πλούτος

Ex7

Le tableau  récapitule les ressources mondiales en eau.  On considère qu’un pays atteint le « seuil de pauvreté » à 1000m3par habitant et par an ; le « seuil de pénurie » à 500m3.
Œ Comment obtient-on la troisième colonne ? Le vérifier avec la France ( on prendra comme             population française en 2001 environ 60 millions d’habitants). 
Calculer la population de l’Egypte en 2001.
Ž Quelles sont les populations particulièrement pauvres en eau ?
a) Un couple a un niveau mensuel de 2500 € ; quelle est la part d’eau dans ses dépenses annuelles?  
b)   Selon l’INSEE, la consommation en eau représente une dépense moyenne annuelle de 350 € pour   une famille de 4 personnes. Quel est le revenu moyen de cette famille ( arrondir au centième)?
c) Sachant que cette famille consomme en moyenne 120 m3  par an, quel est le prix moyen du 1m3 (arrondir au centième)?

Ασκ.6

Ερωτήσεις
Œ Ένα ζευγάρι έχει μηνιαίο εισόδημα 2500 €.
α)Πόσα ευρώ δαπανούν για νερό το χρόνο;                                      
β) Σύμφωνα με την
INSEE, η κατανάλωση νερού αντιστοιχεί σε μέση ετήσια δαπάνη 350 € για μια οικογένεια 4 ατόμων. Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας (με προσέγγιση εκατοστού); γ) Γνωρίζοντας ότι αυτή η οικογένεια καταναλώνει ετησίως κατά μέσο όρο 120 m3 νερό, ποια είναι η μέση αξία του m3 νερού(με προσέγγιση εκατοστού);
Ο πίνακας (εικόνα2) συνοψίζει τoυς παγκόσμιους υδάτινους πόρους. Θεωρούμε ότι μια χώρα φτάνει το «όριο φτώχειας» όταν τα διαθέσιμα νερού ανά κάτοικο ετησίως είναι κάτω από  1000m3 και το "όριο στενότητας", όταν είναι κάτω από 500 m3/κάτοικο.
α)Πώς θα φτιάξετε την τρίτη στήλη του πίνακα (εικόνα 2);
Υπόδειξη: Αν λάβουμε υπόψη ότι το 2001
o πληθυσμός της Γαλλίας ήταν περίπου 60 εκατομμύρια κάτοικοι, για να υπολογίσουμε την 3η στήλη θα πρέπει να πολ/σουμε την τιμή στη 2η στήλη με το πληθυσμό της χώρας (Το γινόμενο εκφράζεται σε  m3). Στη συνέχεια θα πρέπει να μετατραπεί σε km3. Βρείτε το…
β)Τι πληθυσμό είχε η Αίγυπτος το 2001.
γ)Ποιοι πληθυσμοί είναι ιδιαίτερα φτωχοί σε νερό (κάτω από το «όριο φτώχειας»); 

____________________________________________________________________________
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in ....... ........... 2010
 

 The students answered:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου