Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ex11 -TP: Représentation graphique d'une fonction avec EXCEL

Ex11
____________________________________________________________________
Aσκ.11 Η γραφική παράσταση συνάρτησης στο Excel
________________________________________________________
A. Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση f στο διάστημα [-5, 5] με τύπο f: x 3x2+7.
Ζητείται να σχεδιαστεί η γραφική  παράσταση της συνάρτησης με τη χρήση του Excel.
_______________________________________________________________________________
Βήματα:
Σχ. 1
1. - Δημιουργία κενού βιβλίου εργασίας.

2. -  Φτιάξτε τις 2 στήλες ενός πίνακα τιμών της f με τίτλους x και f(x) στα κελιά Α1 και Β1 αντίστοιχα.

3. - Στα κελιά Α2 μέχρι Α12 εισάγετε (αυτόματα) τους ακέραιους μεταξύ -5 και 5.

4. - Στο κελί Β2 εισάγετε τον τύπο της f(x) {Δηλαδή =3*Α2^2+7).

5. - Αντιγράψτε τον τύπο του Β2 στη στήλη Β παρακάτω μέχρι το Β12. Θα προκύψει ο ακόλουθος πίνακας του Σχ.1.


Σχ. 2
6. -Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα. Από το μενού του Excel επιλέξτε Εισαγωγή - Γράφημα... - (Διασπορά) ΧΥ (Σχ.2).

Σχ. 3
7. - Τροποποιήστε το γράφημα για να φαίνεται όπως το Σχ.3.
_____________
B. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης g στο διάστημα [-10, 10] με τύπο
g: x → 2x2-15
. 
_________________________________
Γ. Σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων h, k στο διάστημα [-5, 5] με τύπους h: x → x3-4 και k:x → 0.5x3-40 αντίστοιχα. 
_________________________ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: χρησιμοποιήστε το Excel ή την ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ για τους υπολογισμούς!
Use Excel or your calculator for the calculations!


After the lesson in Dec, 1st 2010


Here it is the excel sheet which the students created:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου