Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ex8 - Formula 1


Ex8
En Formule 1:
Grand Prix de Monaco
Voici l’enregistrement de la vitesse ( en km/h ) à chaque instant ( en secondes) d’une monoplace lors du GP de Monaco sur un tour de circuit.
Lors de son passage sur la ligne de départ, la voiture était-elle arrêtée ou lancée?

Combien de temps a-t-elle mis pour effectuer un tour de circuit?

Que représente ce graphique?
Compléter la phrase suivante:
Ce graphique représente ...........................................

Vocabulaire I
Par lecture de ce graphique, à chaque instant, …………..la vitesse de cette voiture.
En mathématiques, on dit que l’on définit ainsi …………………………………………………........................................................
……………………………………………................................................................

A l’aide du graphique déterminer la vitesse de la voiture pour un temps donné. Compléter le tableau:

Temps en s
7,5
20
55
80
Vitesse en km/h


A l’aide du graphique déterminer les instants auxquels la voiture a roulé à une vitesse donné.
Compléter le tableau:

Temps en s
Vitesse en km/h
300
250
100
30


Vocabulaire II
A un temps t, la fonction v associe une vitesse et une seule.
En mathématiques, on dit que v(t) est l’image de t par v.
Remarque: Une fonction v est parfois notée t →v(t) ( lire « à t, on associe v(t) » )

t ―————› v (t)
A une vitesse v, on associe un ou plusieurs temps t.

En mathématiques, on dit que v est un antécédent de t par la fonction v(t)


Applications
 Durant 5 minutes une voiture a été prise dans un embouteillage
Ce graphique définit la fonction v qui à un instant en secondes associe la vitesse de la voiture en km/h.


a) Que signifie la notation v(100)=20
 Pour cette situation?
 En langage mathématique?

b) Lire les valeurs v(50) ……v(200) …… v(250)……

c) Expliquer pourquoi 225 est un antécédent de 25.

d) Lire tous les antécédents de 15.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Ασκ. 8


Φόρμουλα 1:
Στο γράφημα φαίνεται η ταχύτητα (km / h) ανά πάσα στιγμή (σε sec) ενός αυτοκινήτου Formula I στο Grand Prix του Monaco  στη διάρκεια ενός γύρου.

Απ' όσο ξέρετε στο GP του Monaco τα αυτοκίνητα όταν βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης είναι σταματημένα ή όχι;

Με βάση το παραπάνω γράφημα το αυτοκίνητο σε πόσο χρόνο έκανε ένα γύρο;

Τι αντιπροσωπεύει το γράφημα;

Συμπληρώστε την παρακάτω φράση:
Το διάγραμμα αυτό αντιπροσωπεύει 
..........................................................................................................

Voc. Ι
Με τη βοήθεια του γραφήματος συμπληρώστε τους ακόλουθους πίνακες:

Temps en s
7,5
20
55
80
Vitesse en km/h


Temps en s
Vitesse en km/h
300
250
100
30


Voc. II

Σε κάθε χρονική στιγμή t η συνάρτηση V αντιστοιχίζει μια μοναδική ταχύτητα.
Στα μαθηματικά λέμε ότι το v(t) είναι η εικόνα του t μέσω της συνάρτησης v.
Παρατήρηση: Μια συνάρτηση v σημειώνεται ως t →v(t) ( στο t σντιστοιχούμε  το v(t).

t ―————› v (t)
 Η ταχύτητα v, αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες χρονικές στιγμές t.

Στα μαθηματικά λέμε ότι το t είναι το αρχέτυπο του  v(t) μέσω της συνάρτησης V.


Εφαρμογές
 Επί 5 λεπτά ένα αυτοκίνητο βρίσκεται σε μποτιλιάρισμα.
Αυτό το γράφημα ορίζει τη συνάρτηση v η οποία σε κάθε χρονική στιγμή εκφρασμένη σε δευτερόλπετα αντιστοιχεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου εκφρασμένη σε km/h.


a) Περιγράψτε τί συμβαίνει;

b) Να υπολογιστούν οι τιμές: v(50)= ……, v(200)= …… , v(250)=……

c) Εξηγείστε γιατί η τιμή 225 είναι ένα αρχέτυπο του 25.

d) Βρείτε όλα τα αρχέτυπα του 15.

----------------------------------------------------------------------------------------------
L'enseignant demande: Σε μια συνάρτηση α)Τί είναι εικόνα; β)Τί είναι αρχέτυπο;
.........................................................................................................
.........................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous vous souhaitons un Bon Mois Novembre! - Have a nice month!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου