Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Ex10 - Tour EiffelEx10 - Visite de la tour Eiffel


Le prix à payer pour accéder au deuxième étage de la tour Eiffel par l’escalier est de 5 €.
1) Calculer le prix à payer pour un groupe de 12 personnes
2) Soit n nombre de personnes et p1 le prix à payer en €. Exprimer p1 en fonction de n.
3) Soit la fonction f de la variable définie sur l'intervalle [0;40]par f(x)=5x
On représente graphiquement la fonction f dans un repère cartésien.
On obtient la droite (D).
Déterminer graphiquement la valeur de x telle que f(x)= 130
On laissera apparents les traits ayant permis cette détermination.
4) Un groupe fixe son budget à 130€.
Déduire de l'étude précédente le nombre de personnes dans le groupe qui peuvent visiter la tour Eiffel avec cette formule.
A.P.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ασκ. 10 - Επίσκεψη στον Πύργο του Eiffel
Η τιμή που πρέπει να πληρώσει κάποιος για να ανεβεί στον 2ο όροφο του Πύργου του Eiffel από τη σκάλα είναι 5 €.
 1. Χρησιμοποιώντας το Excel υπολογίστε τι πρέπει να πληρώσει ένα γκρουπ 12 τουριστών.
 2. Έστω n ο αριθμός των ατόμων και p1 το ποσό που πρέπει να πληρώσουν σε €. Εκφράστε το ποσό p1 σε συνάρτηση με το τον αριθμό n.
 3. Έστω η συνάρτηση f της μεταβλητής x στο διάστημα [0, 40] με τύπο f(x)=5x (1).
   
  Η ευθεία (D1) στο Graph 1 αποτελεί τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f  στο ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων.  Βρείτε γραφικά τη τιμή του x για την οποία το f(x)=
  130. 
 4. Graph 1
 5. Ένα γκρουπ τουριστών διαθέτει 130 €.  Να συμπεράνετε από τη προηγούμενη μελέτη τον αριθμό των τουριστών που μπορούν να επισκεφτούν τον Πύργο του Eiffel χρησιμοποιώντας τον τύπο (1).
___________________________________________
The students answered:
November 11th, 2010
 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ κάντε click ΕΔΩ: Solutions / Λύσεις


----------------------------------------------------------------------------
K.F.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου